Els nostres productes

(1)Compte Pròxim: disponible per a particulars majors de 18 anys. Màxim 2 titulars per compte. Els titulars han d'haver contractat amb anterioritat o simultàniament el servei de Banca a Distància. Inclou: compte de pagament, compte d'estalvi, targeta de dèbit. Addicionalment, podrà incloure una targeta de crèdit a sol·licitud del client, concessió subjecta a l'anàlisi de risc de l'entitat.

(2) Oferta vàlida fins al 17/05/24 per a noves domiciliacions de nòmina/pensió en Compte Pròxim. Import mínim de la nòmina/pensió 1.200 €/mes, mantenint-la 24 mesos i signant un compromís de permanència. Rendiment de capital mobiliari dinerari subjecte a retenció. Clients amb residència fiscal a Espanya. No acumulable a altres campanyes de nòmina/pensió. Els clients titulars d'un Compte Subscripció PR1ME: contractada amb anterioritat al 01/11/2023 també podran accedir a l'oferta. No podran accedir a l'oferta aquells clients amb nòmina o pensió domiciliada en TARGOBANK o entitats pertanyents a Grupo ABANCA en els últims 12 mesos.

(3) La remuneració del compte d'estalvi és del 2,50 % TIN, 2,53% TAE amb abonament mensual d'interessos, sense límit d'import. La TAE s'ha calculat tenint en compte que el compte no té comissió. A l'import resultant de cada liquidació mensual se li aplica el percentatge de retenció previst per la normativa tributària aplicable en considerar-se rendiments de capital. Exemple representatiu per a un saldo en compte de stalvi de 10.000 € mantingut de forma constant durant un año: 2,50% TIN, 2,53% TAE. Total interessos bruts liquidats l'any 250 €.