Fes-te la vida fàcil,
fes-te PRIME

Al teu costat perquè guanyis temps. 24 h al dia, tots els dies. Allà on siguis.

Assistent personal

24 hores de gestions on siguis (el teu oci, els teus tràmits i més)

Subscripció a Amazon Prime

Totes les seves sèries, la seva música, els seus llibres, els seus jocs... i enviaments en 48 h, entre d'altres

Serveis exclusius

La teva mudança, la instal·lació de la teva alarma, instal·lacions i manteniment amb el teu univers habitatge

Descomptes en productes

Estalvia en contractar altres assegurances i serveis per a tu i la teva família

Els nostres productes

1 Compte Pròxim: disponible per a particulars majors de 18 anys. Màxim 2 titulars. Els titulars han d'haver contractat amb anterioritat o simultàniament el servei de Banca-Assegurances a Distància. Inclou: compte de pagament, compte d'estalvi, targeta de dèbit. Addicionalment, podrà incloure una targeta de crèdit a sol·licitud del client, subjecta a aprovació de l'entitat.

Exempta de comissió de manteniment el mes de contractació i els tres següents. A partir del quart mes, estarà exempta de comissió de manteniment complint condicions. Hauràs de complir almenys un dels tres requisits següents, per part d'almenys un dels titulars, en cada període de liquidació:
a) Domiciliació de nòmina, pensió, desocupació o ingressos de xecs o transferències en el compte de pagament per import igual o superior a:
300 euros bimestrals si el/els titular/és tenen una edat compresa entre els 18 i els 25 anys. 600 euros mensuals si algun dels titulars és major de 25 anys.
b) Préstec hipotecari o préstec personal vigent en l'entitat o assegurança de prima igual o superior a 250 euros, en còmput anual, dels mitjançats per l'Operador de banca-assegurances vinculat TARGOBANK, S.A.U.
c) Figurar com a titular/és en productes d'Estalvi en TARGOBANK S.A.U. la suma de saldos del qual o posicions l'últim dia del període liquidat sigui igual o superior a 10.000 euros. Es computaran els saldos de tots dos titulars. A aquest efecte, TARGOBANK tindrà en compte els següents productes: comptes d'estalvi i a la vista, imposicions a termini fix, dipòsits de valors, fons d'inversió, plans de pensions, Integra 5+, estalvi Patrimoni, PIAS i PPA.

2 La remuneració del compte d'estalvi és del 2,50 % TIN, 2,53 % TAE amb abonament mensual d'interessos. La TAE s'ha calculat tenint en compte que el compte d'estalvi no té comissió. A l'import resultant de cada liquidació mensual se li aplica el percentatge de retenció previst per la normativa tributària aplicable en considerar-se rendiments de capital. Sense límit d'import. Exemple representatiu per a un saldo en compte diari de 10.000 € mantingut de forma constant durant un año: 2,50 % TIN, 2,53 % TAE. Total d'interessos liquidats durant l'any 250 €.

3 Dipòsit Impulso. Termini a triar pel client entre un dels oferts: 12, 18 o 24 mesos. Liquidació d'interessos mensual, trimestral, semestral, anual o a venciment. Exclusiu per a nous clients o noves aportacions externes. Import mínim 10.000€. Per a poder contractar aquest dipòsit serà necessari tenir oberta un compte en TARGOBANK. Comissió de cancel·lació anticipada del 4% sobre capital pel període que mediï entre la data de cancel·lació i el venciment pactat, sense que aquesta deducció pugui excedir de l'import dels interessos bruts reportats des de l'inici de l'operació fins al moment de la cancel·lació. No existeixen terminis de preavís mínims per a sol·licitar la devolució anticipada del capital.

4 Exemple representatiu del producte basat en el supòsit que el client contracta un dipòsit de 30.000 euros per un termini de 24 mesos, amb liquidació d'interessos mensual i mantenint l'import del dipòsit durant tota la seva vigència. TIN 2,960 %, TAE 3,00 %. Al final del termini triat (24 mesos), el client haurà percebut una remuneració de 1.776,04 euros (interessos bruts). Sobre els interessos bruts s'aplicarà la retenció fiscal oportuna.

5 Cuenta Suscripción Prime La remuneració del Compte d’Estalvi és del 2,65 % TIN, 2,68 % TAE amb abonament mensual d’interessos. La TAE ha estat calculada tenint en compte que el compte d’estalvi no té comissió. A l’import resultant de cada liquidació mensual se li aplicarà el percentatge de retenció previst per la normativa tributària aplicable al considerar-se rendiments de capital. Sense límit d’import. Exemple representatiu per a un saldo en compte diari de 10.000 € mantingut de manera constant durant un any: 2,65 % TIN, 2,68 % TAE. Total d’interessos liquidats durant l'any 265 €.