Els nostres productes

1 Compte Pròxim: disponible per a particulars majors de 18 anys. Màxim 2 titulars. Els titulars han d'haver contractat amb anterioritat o simultàniament el servei de Banca a Distància. Inclou: compte de pagament, compte d'estalvi, targeta de dèbit. Addicionalment, podrà incloure una targeta de crèdit a petició del client, subjecta a l'aprovació de l'entitat.

2 Oferta vàlida fins al 31/12/23. No podran accedir a l'oferta aquells clients amb nòmina domiciliada en TARGOBANK o entitats pertanyents a Grupo ABANCA en els últims 12 meses. Clients amb residència fiscal a Espanya. Incentiu de 300 € nets per a noves domiciliacions de nòmina o pensió en Compte Pròxim o Compte Subscripció PR1ME, amb un import mínim 1200 €/mes. Per a nòmines/pensió entre 800 € i 1200 € l'incentiu serà de 150 €. Hauràs de mantenir-la durant 24 mesos i signar el compromís de permanència. Rendiment de capital mobiliari dinerari subjecte a retenció. No acumulable a altres campanyes de nòmina. En el cas d'incomplir el requisit de permanència, hauràs de reemborsar-nos la part proporcional de l'incentiu brut als mesos que restin per a aconseguir la permanència de 24 mesos. Compte Subscripció PR1ME: disponible per a particulars, residents, majors de 18 anys. Màxim 2 titulars. Els titulars han d'haver contractat amb anterioritat o simultàniament el servei de Banca a Distància. Inclou: compte de pagament, compte d'estalvi, targeta de dèbit i servei “El teu dia a dia i assistent personal”. Addicionalment podrà incluiruna targeta de Visa classica sol·licitud del client i subjecta a aprovació de l'entitat.

3 La remuneració del compte d'estalvi és del 2,50 % TIN, 2,53% TAE amb abonament mensual d'interessos. La TAE s'ha calculat tenint en compte que el compte d'estalvi no té comissió. A l'import resultant de cada liquidació mensual se li aplica el percentatge de retenció previst per la normativa tributària aplicable en considerar-se rendiments de capital. Sense límit d'import. Exemple representatiu per a un saldo en compte diari de 10.000 € mantingut de forma constant durant un año: 2,50% TIN, 2,53% TAE. Total d'interessos liquidats durant l'any 250 €.