Informació de transparència en la distribució de productes d'assegurança a través de mitjans de comunicació a distància de TARGOBANK Operador Bancassegurances S.A.U.

INTRODUCCIÓ

La present Informació de Transparència resulta d'aplicació a l'entitat mediadora d'assegurances TARGOBANK S.A.U. Operador Bancassegurances vinculat (d'ara endavant, “l'Entitat mediadora” o “l'Entitat”) per tal de garantir la seva transparència en servir-se de llocs web o altres tècniques de comunicació a distància, per oferir productes d'assegurança.

La present Informació de Transparència s'inclourà de forma destacada a la pàgina web de l'entitat mediadora, quedant a disposició i supervisió, en el seu cas, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Definiciones:

Als efectes del present document, seran d'aplicació les següents definicions:

 1. Entitat mediadora: tTota persona física o jurídica, diferent d'una entitat asseguradora o reasseguradora i dels seus empleats, i diferent així mateix d'un mediador d'assegurances complementàries, que, a canvi d'una remuneració, emprengui o realitzi una activitat de distribució d'assegurances. Fa referència a TARGOBANK S.A.U. Operador Bancassegurances SAU.
 2. Client: la persona, física o jurídica, amb qui l'entitat asseguradora pogués tenir relació com a prenedor, assegurat, o beneficiari d'una assegurança.
 3. Prenedor: és la persona que contracta l'assegurança amb l'entitat asseguradora, i s'obliga al pagament de la prima.
 4. Desistiment (Dret de): sempre que no es tracti d'una assegurança obligatòria ni hagi esdevingut el sinistre, el prenedor tindrà la facultat de resoldre el contracte a distància, sense cap indicació dels motius ni penalització, mitjançant formulari posat a la seva disposició o comunicació escrita a la companyia d'assegurances, dins del termini de 30 dies, comptats a partir de la data de la contractació, en les assegurances de vida i dins del termini de 14 dies en la resta d'assegurances. Amb efecte a la data de la comunicació, cessarà la cobertura del risc per a la Companyia d'Assegurances, qui, al seu torn, disposarà d'un nou termini de 30 dies per reintegrar al prenedor la part de la prima corresponent al risc no consumit.
 5. Exclusió (de risc): riscos que no estan inclosos dins de les garanties de la pòlissa o que, estant inclosos, quan es donen determinades circumstàncies o condicions preestablertes el contracte no assorteix efectes.
 6. Cobertura o Garantia: compromís acceptat per un assegurador en virtut del qual es fa càrrec, fins al límit establert al contracte, de les conseqüències econòmiques derivades del sinistre.
 7. Transparència: l'acció proactiva de l'Entitat de donar a conèixer la informació relativa als seus àmbits d'actuació i les seves obligacions, amb caràcter permanent i actualitzat, de la forma que resulti més comprensible per a les persones i mitjançant els instruments de difusió que els permetin un ampli i fàcil accés a les dades.

PRINCIPIS D'ACTUACIÓ

Els distribuïdors d'assegurances actuaran sempre amb honestedat, equitat i professionalitat en benefici dels interessos dels seus clients.

La finalitat principal és la de garantir la protecció dels drets dels prenedors, assegurats i beneficiaris per contracte d'assegurança, així com promoure la llibertat en la contractació de productes de naturalesa asseguradora, en compliment de les lleis i de la normativa vigent.

APROVACIÓ DE LA INFORMACIÓ DE TRANSPARÈNCIA I ACTUALITZACIÓ

La Informació de Transparència és aprovada per l'entitat mediadora, i serà objecte de revisió amb periodicitat anual o a remolc de canvis o modificacions substancials que el requereixin.

NORMATIVA APLICABLE

 • Directiva (UE) 2016/97 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de gener de 2016, sobre la distribució d'assegurances.
 • Reial Decret-llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel que s'incorporen al ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de la contractació pública a determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals.
 • Llei 50/1980, de 8 d'octubre, de Contracte d'Assegurança.
 • Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat d'informació i comerç electrònic.
 • Llei 22/2007, sobre comercialització a distància de serveis financers destinats als consumidors.
 • Reglament Delegat (UE) 2017/2358 de la Comissió de 21 de setembre de 2017 pel qual es completa la Directiva (UE) 2016/97 del Parlament Europeu i del Consell respecte als requisits de control i governança dels productes aplicables a les empreses d'assegurances i els distribuïdors d'assegurances.
 • Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 • Llei 10/2010, de 28 d'abril, de prevenció del blanqueig de capitals i del finançament del terrorisme.
 • Llei 20/2015, de 14 de juliol, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.
 • Reial Decret 1060/2015, de 20 de novembre, d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats asseguradores i reasseguradores.

NATURALESA i OBJECTE

La present Informació resulta d'obligat compliment en la seva condició de norma interna d'autoregulació.

Té com a objecte principal el garantir la seva transparència en oferir productes d'assegurança als clients a través d'un lloc web o altres tècniques de comunicació a distància.

ENTITATS ASSEGURADORES SOBRE LES QUALS S'OFEREIXEN PRODUCTES I LA RELACIÓ CONTRACTUAL AMB EL MEDIADOR

Els productes oferts són els de les asseguradores amb els quals l’entitat mediadora té contracte d’agència, i es pot consultar al registre del punt únic de la Direcció General d’Assegurances http://www.dgsfp.mineco.es/.

REMUNERACIÓ PERCEBUDA DE LES ENTITATS COMPANYIES D'ASSEGURANCES

La normativa vigent defineix com a remuneració del distribuïdor tota comissió, honorari o qualsevol altre pagament, incloent qualsevol possible avantatge econòmic o qualsevol altre benefici o incentiu, de caràcter financer o, no oferts o atorgats en relació amb activitats de distribució d'assegurances o de reassegurances.

La naturalesa de la remuneració del mediador percebuda en relació amb el contracte d'assegurança és una comissió i està inclosa en la prima d'assegurança.

PREU DEL CONTRACTE D'ASSEGURANÇA

El preu de l’assegurança que figura al final del procés està garantit.

Això és, es respecta el preu d'oferta, en la mesura en la qual totes les característiques que es requereixen en l'emplenament del risc es mantenen en l'alta de la pòlissa, ja que qualsevol canvi a la pòlissa que difereixi de l'informat en el pressupost, pot portar associat un canvi de prima, a l'alta o a la baixa.

El preu garantit té una caducitat temporal que s'explicita en el projecte/proposta de contracte.

I, en l’improbable supòsit que la informació declarada no fos exacta a la informació que s'obté de forma automatitzada en el procés de l'alta de la pòlissa, (com per exemple en automòbil, respecte a la sinistralitat), en el seu cas, la divergència de dades pot provocar que la prima pugui diferir, a l'alça o a la baixa.

L'Entitat mediadora realitza la distribució dels productes d'assegurança sobre els que hagi concertat un acord específic de distribució, sent aquests de diferents rams i característiques.

OBLIGACIÓ D'INFORMACIÓ DEL MEDIADOR

TARGOBANK S.A.U. Operador Bancassegurances vinculat únicament realitza venda informada (no assesorada). En la venda informada l'entitat mediadora, abans de la celebració d'un contracte d'assegurança, determinarà, basant-se en informacions obtingudes del client, les exigències i les necessitats de l'esmentat client i facilitarà al mateix, informació objectiva (no assessorament) sobre el producte d'assegurança de forma comprensible, de manera que el client pugui prendre una decisió fundada.

La venda assessorada és aquella que inclou una recomanació personalitzada feta a un client, a petició d'aquest o a iniciativa del distribuïdor d'assegurances, respecte d'un o més contractes d'assegurança.

Qualsevol contracte que es proposi respectarà les exigències i necessitats del client en matèria d'assegurances.

1. Informació general prèvia a proporcionar pel mediador d'assegurances:

El mediador d'assegurances proporcionarà al client, amb prou antelació, la informació següent:

 • La seva identitat i direcció, així com la seva condició de mediador d'assegurances.
 • Si ofereix assessorament en relació amb els productes d'assegurança comercialitzats.
 • Els procediments contemplats a la secció 4a del capítol III, que permetin als clients i a altres parts interessades presentar queixes sobre els mediadors d'assegurances i sobre els procediments de resolució extrajudicial de conflictes.
 • El tractament de les seves dades de caràcter personal, de conformitat amb l'establert a l'article 5.1 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.
 • El registre en el qual estigui inscrit i els mitjans per comprovar l'esmentada inscripció.
 • Si actua en representació del client o actua en nom i per compte de l'entitat asseguradora.
 • Si té una participació directa o indirecta del 10 per cent o superior dels drets de vot o del capital en una entitat companyia d'assegurances determinada.
 • Si una entitat asseguradora determinada o una empresa matriu de l'esmentada entitat té una participació directa o indirecta del 10 per cent o superior dels drets de vot o del capital del mediador d'assegurances.
 • Per la qual cosa es refereix al contracte ofert o sobre el qual s'ha assessorat, si:
  1. Facilita assessorament, basant-se en una anàlisi objectiva i personalitzada;
  2. està contractualment obligat a realitzar activitats de distribució d'assegurances exclusivament amb una, o, en el seu cas, autoritzat amb diverses entitats asseguradores, en el cas de les quals haurà d'informar dels noms de les esmentades entitats asseguradores, o bé;
  3. no està contractualment obligat a realitzar activitats de distribució d'assegurances exclusivament amb una o diverses entitats asseguradores i no facilita assessorament basant-se en una anàlisi objectiva i personalitzada, en el cas de la qual haurà d'informar dels noms de les entitats asseguradores amb les quals pugui realitzar, o de fet realitzi, activitats de distribució d'assegurances del producte d'assegurança ofert;
  4. addicionalment, en el cas dels operadors de bancassegurances, hauran de comunicar als seus clients que l'assessorament prestat es facilita amb la finalitat de contractar una assegurança i no qualsevol altre producte que pogués comercialitzar l'entitat de crèdit o l'establiment financer de crèdit.
 • La naturalesa de la remuneració rebuda en relació amb el contracte d'assegurança.
 • Si, en relació amb el contracte d'assegurança, treballen:
  1. A canvi d'un honorari, això és, la remuneració l'abona directament el client;
  2. a canvi d'una comissió d'algun tipus, això és, la remuneració està inclosa en la prima d'assegurança;
  3. a canvi de qualsevol altre tipus de remuneració, inclòs qualsevol possible avantatge econòmic ofert o atorgada en relació amb el contracte d'assegurança, o
  4. sobre la base d'una combinació de qualsevol dels tipus de remuneració especificats en els tres apartats anteriors.

Quan el client acordi per escrit amb el mediador d'assegurances l'abonament d'honoraris, aquest informarà el client de l'import de l'esmentat honorari o, quan això no sigui possible, el mètode per calcular-lo.

2. Si posteriorment a la celebració del contracte, el client efectua, en virtut del contracte d'assegurança, algun pagament diferent de les primes periòdiques i els pagaments previstos, se li facilitarà també la informació (citada) en relació amb cada un d'aquests pagaments.

3. El deure d'informació previ regulat en els apartats anteriors també serà exigible en ocasió de la modificació o pròrroga del contracte d'assegurança si s'han produït alteracions en la informació inicialment subministrada.

En relació amb la distribució de productes d'assegurança diferents de l'assegurança de vida, es facilitarà el document d'informació sobre productes d'assegurança en format de presentació normalitzat.

En cas de vendes combinades i/o vinculades, s'informarà caràcter de mínim dels següents continguts, emplenat segons el tipus de venda:

 • Que s'està realitzant una pràctica de venda combinada o vinculada.
 • De la part del cost total que correspon a cada un dels productes o serveis, en la mesura que aquest cost estigui disponible per a l'usuari d'assegurances.
 • Dels efectes que la no-contractació individual o la cancel·lació anticipada de l'assegurança o de qualsevol dels productes vinculats produiria sobre el cost conjunt de l'assegurança i la resta dels productes o serveis vinculats.
 • De les diferències entre l'oferta conjunta i l'oferta dels productes per separat.

ACTUALITZACIÓ DE LA INFORMACIÓ

La freqüència amb què la informació dels distribuïdors és actualitzada en ocasió de la modificació o pròrroga del contracte d'assegurança si s'han produït alteracions en la informació inicialment subministrada.

PUBLICACIÓ

Aquesta informació de transparència s’inclou de manera destacada a la pàgina web de l’entitat mediadora, i s’hi inclou la titularitat i condició dels llocs web, de manera que els usuaris poden exercir amb la màxima garantia els drets d’assistència i defensa dels seus interessos i, en especial, utilitzar les instàncies de reclamació interna.

El web és propietat de TARGOBANK S.A.U, amb N.I.F. A79223707 i domicili social al Carrer Ramírez de Arellano, 29, 28043 Madrid (Espanya). Consta inscrita en el Registre Mercantil de Madrid, al Volum 28.412, Foli 49, Full M-14751, en el Registro de Bancos y Banqueros del Banco de España amb el número 0216 i en el punt únic d'informació de mediadors d'assegurances i reassegurances de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones amb clau OV0088 com a operador de bancassegurances vinculat. Les condicions del web les pot consultar en l'adreça següent:
https://www.targobank.es/cat/particulars/avis-legal.html