Consulta la Política de Protecció de Dades que t'interessi.

Privadesa

Política de Privadesa TARGOBANK

TARGOBANK informa els seus clients i els usuaris en general del lloc web www.targobank.es (d'ara endavant, l’"usuari" o l’"interessat" i la "pàgina web") sobre la seva política de privadesa (d'ara endavant, la "Política"), complint així el dret d'informació que el Reglament (UE) 2016/679, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals reconeix a tots els interessats.

Aquesta política de privadesa s'aplica amb caràcter general a totes les pàgines web, aplicacions per a dispositius mòbils, serveis Contact Center o qualsevol altre canal de comunicació digital habilitat per TARGOBANK.

Malgrat això anterior, algunes aplicacions i serveis que oferim poden tenir polítiques de protecció de dades personals específiques que complementen i/o desenvolupen aquesta política.

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

TARGOBANK S.A.U., amb CIF A-79223707 i domicili social a C/ Ramírez d'Arellano, 29, 28043 de Madrid (en endavant, "TARGOBANK", el "Banc" o l’"Entitat"), té la consideració de responsable del tractament de les dades personals de l'usuari, atès que és la persona jurídica que en determina les finalitats i els mitjans de tractament.

TARGOBANK ha nomenat un delegat de protecció de dades personals amb qui es pot contactar per resoldre dubtes o qüestions relacionades amb el tractament i la protecció de les dades personals, com també amb les disposicions d’aquesta política, a la següent adreça de correu electrònic: dpotbe@targobank.es

Per què i amb quina finalitat tractem les vostres dades personals?

A continuació, es detallen les principals finalitats del tractament de les dades de caràcter personal facilitades pels usuaris a través de qualsevol dels canals de comunicació habituals de TARGOBANK:

(1) Atenció i tramitació de consultes i gestions d’usuaris:

En cas que l'usuari demani qualsevol mena d'informació o de gestió sobre productes i serveis que ofereix TARGOBANK pels canals o mitjans habilitats amb aquest efecte (xat, formularis web, etc.), l'entitat responsable del tractament tractarà les dades proporcionades amb la finalitat de posar-se en contacte amb l'usuari i gestionar-ne la sol·licitud d'informació o de tramitació.

(2) Distribució, formalització, desenvolupament i execució del contracte o aplicació de mesures precontractuals:

Si l'usuari en demana la contractació o és client d'un producte o servei bancari o d'inversió, TARGOBANK tractarà les seves dades personals facilitades d'acord amb les disposicions de la seva Política de Protecció de Dades Personals de Clients que es pot consultar aquí.

(3) Contractació a distància productes i serveis que ofereixen TARGOBANK

En cas que l'usuari demani de contractar a distància productes i serveis que s’ofereixen a través d'aquesta pàgina web, TARGOBANK tractarà les seves dades amb les finalitats esmentades en l'apartat 2. Aquestes finalitats s’inclouen a la seva Política de Protecció de Dades Personals de Clients que es pot consultar aquí.

(4) Servei de banca a distància:

Si l'usuari és client de TARGOBANK i del seu servei de banca a distància, es tractaran les dades personals facilitades mitjançant aquest entorn per gestionar l'alta de l'usuari en aquest servei, i també per garantir l'accés i l’ús de les diferents funcionalitats que s’hi ofereixen (gestió dels productes i/o serveis contractats, atenció de sol·licituds de contractació de productes i/o serveis, missatgeria interna, etc.).

Els usuaris poden consultar la resta d'informació suplementària sobre aquest tractament de les seves dades personals a les Condicions Generals del servei de banca a distància, que trobaran en el seu espai personal de l'Àrea client.

(5) Procés d'alta i gestions a l'àrea privada "Confirming":

Si l'usuari contracta cap servei de "confirming" amb TARGOBANK, TARGOBANK tractarà les seves dades personals i les dels seus proveïdors que tenen accés en aquesta àrea privada amb la finalitat d’ atendre correctament les gestions pròpies d'aquest servei.

Els usuaris i proveïdors d'aquest servei poden consultar la resta d’informació suplementària sobre el tractament de les seves dades personals aquí.

(6) Participació en sorteigs o altres accions promocionals de TARGOBANK:

En cas que l'usuari participi en cap sorteig o en una altra acció promocional de TARGOBANK, les seves dades es tractaran amb la finalitat de garantir-hi la participació. El tractament de dades personals derivades de la campanya o acció promocional es detalla en les bases legals de la promoció. Aquestes bases es publiquen amb caràcter general a la pàgina web específica de la promoció amb el propòsit que els usuaris de la pàgina web i els participants de la campanya o promoció les puguin consultar en qualsevol moment.

(7)Finalitats informatives, comercials i contractuals:

 • (7.1) Tramesa de butlletins electrònics i de publicitat pròpia:
  Si l'usuari ja és client de TARGOBANK, i no s’hi oposa de manera explícita, l'Entitat, com a responsable de tractament, li podrà enviar butlletins electrònics amb continguts que li puguin interessar i comunicacions comercials per qualsevol mitjà (incloent-hi la via electrònica) sobre productes propis similars als contractats, tot això d'acord amb les disposicions de la Política de Protecció de Dades Personals de Clients esmentada en l'apartat 2 d'aquesta política.
 • (7.2) Accions o enviament de comunicacions comercials i/o publicitàries sobre ofertes de banca, assegurances i serveis:
  Sempre que l'usuari n’hagi estat prèviament informat i hi hagi donat el consentiment explícit, TARGOBANK podrà tractar les seves dades amb la finalitat de fer accions o enviar-li comunicacions comercials i/o publicitàries, per qualsevol mitjà (incloent-hi la via electrònica) sobre productes de banca, assegurances i serveis propis, del grup d'empreses d’ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (del qual forma part TARGOBANK) i de terceres empreses col·laboradores que pertanyen als següents sectors d'activitat: financer (bancari, assegurances i inversió), sanitari i de salut, immobiliari, automoció, gran consum (seguretat, electrònica, informàtica, llar), lleure, telecomunicacions i tecnologia, comerç electrònic, formació, educació i ocupació, consultoria i assessorament jurídic, estadístiques i enquestes, beneficis socials i organitzacions no governamentals, tot això d'acord amb les disposicions de la Política de Protecció de Dades Personals per començar la relació comercial.
 • (7.3) Comunicació de dades personals al grup d’empreses d’ABANCA Corporación Bancaria, S.A., i a les terceres empreses col·laboradores esmentades en el punt anterior:
  Sempre que se n’hagi informat prèviament l’usuari i aquest hi hagi donat el consentiment explícit, TARGOBANK podrà comunicar les seves dades tant al grup d’empreses d’ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (del qual forma part TARGOBANK) com a les terceres empreses col·laboradores esmentades en el punt anterior, per informar-lo, per qualsevol mitjà (incloent-hi la via electrònica), sobre els seus propis productes i serveis, i també per facilitar la contractació dels productes o serveis oferts per aquest grup i les empreses col·laboradores. Tot plegat d’acord amb les disposicions de la política de protecció de dades personals per establir la relació comercial.

(8) Subscripció al butlletí d’informació de TARGOBANK:

En cas que l'usuari se subscrigui al butlletí d’informació de TARGOBANK, les seves dades es tractaran amb la finalitat de gestionar aquesta subscripció i d’enviar-li periòdicament informació sobre notícies d'actualitat publicades al nostre bloc i sobre productes de banca, assegurances i serveis comercialitzats per TARGOBANK.

(9) Notificació i gestió d'incidents de seguretat:

En cas que l'usuari comuniqui a TARGOBANK cap incident de seguretat que afecti les dades personals o la seguretat de la nostra pàgina web o de la nostra aplicació mòbil emplenant els formularis previstos a aquest efecte, es tractaran les dades personals facilitades per l'usuari de manera confidencial i amb la finalitat d'aclarir i gestionar de manera diligent la incidència comunicada per l'usuari.

(10) Canal de denúncies:

Qualsevol usuari pot denunciar a TARGOBANK, per mitjà de l'adreça de correu electrònic canaldedenuncias@targobank.es, si té sospites de pràctiques, accions o activitats que puguin significar un incompliment o infracció de la llei, com també de les directives de comportament que es regulen en el reglament intern i codi ètic de l'Entitat, o de qualsevol altra política o normativa interna de TARGOBANK. En cas de presentar cap denúncia pel canal habilitat, es tractaran les dades personals de l'usuari denunciant amb la finalitat de gestionar de manera eficaç el sistema d'informació del canal ètic de denúncies, d’acord amb les obligacions legals que li corresponen a TARGOBANK i amb vista a acomplir una missió d’interès públic.

Quina legitimitat té el responsable del tractament per tractar les vostres dades personals?

Tot seguit es detallen les bases legals que legitimen TARGOBANK a fer el tractament de dades personals, segons el tractament que correspon:

Execució del contracte i aplicació de mesures precontractuals:

S’aplica quan el tractament de les dades de l'usuari és necessari per distribuir, formalitzar, gestionar i executar el contracte de productes bancaris i/o d'inversions, prestar els serveis que s’hi vinculen i fer qualsevol gestió prèvia relacionada amb l'entrada en relació comercial i/o contractual amb TARGOBANK.

El compliment d’obligacions legals:

És quan el tractament de les dades de l’usuari pel responsable del tractament es basa en el compliment de qualsevol obligació legal corresponent a TARGOBANK.

Interès legítim:

Són els tractaments que TARGOBANK du a terme quan els seus interessos prevalen sobre els interessos o els drets i llibertats de l'usuari, tenint en compte l'expectativa raonable de l’usuari que es basa en la seva relació amb l'Entitat.

Alguns d'aquests tractaments són per enviar comunicacions comercials, per qualsevol mitjà, fins i tot la via electrònica, sobre productes i serveis propis que són similars als contractats amb TARGOBANK; comunicar dades a empreses del grup per optimitzar i centralitzar els recursos administratius i informàtics compartits; fer cessions de cartera, fusions, escissions o transformacions; reaprofitar la informació amb les anàlisis estadístiques mitjançant un perfil anònim; fer enquestes de qualitat i de satisfacció o accions de fidelització, per qualsevol canal de comunicació (incloent-hi la via electrònica), com poden ser felicitacions, enviament d'obsequis, codis de descompte o altres accions anàlogues.

L'interessat pot demanar, si escau, d’oposar-se als tractaments basats en l'interès legítim adreçant-se a TARGOBANK per qualsevol dels canals esmentats en l'apartat "A qui pot recórrer per exercir els seus drets i/o reclamacions?" d'aquesta política.

Interès públic:

TARGOBANK pot tractar dades dels usuaris en una missió d’interès públic per gestionar les denúncies rebudes via el Canal ètic de denúncies habilitat a aquest efecte.

Consentiment:

Són els tractaments que du a terme TARGOBANK i per als quals necessita l'autorització explícita de l'usuari, com ara fer la subscripció en el butlletí d’informació de TARGOBANK, executar accions o trametre comunicacions comercials i/o publicitàries de productes i serveis del grup d’empreses d’ABANCA Corporación Bancaria, S.A., i de terceres empreses col·laboradores, o també per comunicar les seves dades personals a empreses del grup o en aquestes terceres empreses col·laboradores amb finalitats comercials i contractuals.

Durant quant de temps conservem les vostres dades?

Les dades personals que es proporcionen per contractar cap dels productes o serveis que comercialitza TARGOBANK es desen i es tracten durant tota la vigència del contracte amb les finalitats que s’hi esmenten. Un cop venç el contracte, es conserven durant els terminis de prescripció de les obligacions legals exigibles a aquesta entitat d’acord amb la normativa vigent a cada moment.

Pel que fa a les dades personals de l'usuari facilitades per a altres finalitats de les vinculades al contracte, es tractaran fins que deixin de ser necessàries per a la finalitat amb què es van obtenir i hi hagi un interès mutu, o bé fins que l’usuari s'oposi de manera explícita al tractament, segons quina sigui la primera eventualitat.

Quan expirin els terminis de prescripció, les dades de l'usuari s’eliminaran de manera definitiva i confidencial.

Qui són els principals destinataris de les vostres dades personals?

Les dades que facilita l'usuari es poden comunicar per fer-ne el tractament per:

 • Les empreses del grup ACM España envers les quals TARGOBANK actua com a operador de bancassegurances vinculat i com a comercialitzador de plans de pensions, per aplicar les mesures precontractuals que són necessàries a cada moment, i també per garantir la contractació efectiva dels productes i serveis que ofereixen aquestes empreses.
 • Els reguladors bancaris, financers i d'assegurances, les administracions i organismes públics, els jutges i tribunals i les forces i cossos de seguretat de l'Estat.
 • Els sistemes d'informació sobre el crèdit, els fitxers oficials de prevenció del frau i la Central d'Informació de Riscos del Banc d'Espanya.
 • Les terceres entitats que presten serveis a TARGOBANK.

Els usuaris que contracten cap dels productes o serveis de TARGOBANK poden consultar la resta d'informació relativa als destinataris de les dades a la Política de Protecció de Dades Personals de Clients de TARGOBANK, incloent-hi l'apartat 2 d'aquesta política.

Quines són els vostres drets quan ens faciliteu les vostres dades personals?

La normativa vigent us permet d’exercir els drets que es detallen aquí sota per protegir les vostres dades personals en relació amb els tractaments esmentats:

 • Dret d’accés: permet a l'interessat d’adreçar-se al responsable del tractament per saber si tracta les seves dades personals o no i, en cas afirmatiu, obtenir-ne certa informació (finalitats del tractament, categories de dades processades, origen de les dades i termini de conservació previst).
 • Dret de rectificació: permet que l'interessat demani al responsable del tractament de modificar les dades personals quan són inexactes o no responen a la situació real de l'interessat, i també a completar-les quan són incompletes.
 • Dret d’oposició: permet a l'interessat d’oposar-se al tractament de les dades personals pel responsable quan: (i) es basa en l'interès legítim del responsable o (ii) té com a finalitat el màrqueting directe, incloent-hi en tots dos casos l'elaboració de perfils. Així mateix, TARGOBANK posa a disposició dels usuaris un mecanisme per demanar la baixa directa de l'enviament de publicitat per missatges de correu electrònic i telèfons mòbils.
 • Dret de supressió: permet que l'interessat demani al responsable de suprimir les dades personals quan s’escauen certes circumstàncies, de manera que no es pot considerar un dret il·limitat.
 • Dret de portabilitat: permet a l'interessat de tenir més control sobre les seves dades personals, de manera que, quan el tractament es fa per mitjans automatitzats i es legitima sobre la base del consentiment o en el marc de l'execució d'un contracte, pugui demanar al responsable de rebre les dades personals en un format estructurat, d'ús habitual, de lectura mecànica i interoperable o de fer-ne la transmissió segura a un altre responsable del tractament.

A qui podeu recórrer per exercir els vostres drets i/o reclamacions?

Per exercir qualsevol d'aquests drets, i també per reclamar sobre el tractament de les vostres dades personals, l'usuari ha de remetre una comunicació escrita amb la referència "Protecció de Dades", identificant-s’hi degudament i especificant de quina sol·licitud es tracta. Només cal que hi annexi una còpia del document nacional d'identitat o un document d’identificació anàleg (NIE, passaport, etc.) si ho demana explícitament l'Entitat per verificar la identitat de l'interessat. Les sol·licituds s’han d’enviar per algun dels canals habilitats següents:

 • Adreça postal: Carrer Ramírez de Arellano, 29. Codi postal 28043 de Madrid.
 • Adreça de correu electrònic: dpotbe@targobank.es

Finalment, informem els Interessats que tenen dret de presentar qualsevol reclamació a l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: c/ Jorge Juan, 6. 28001 de Madrid www.aepd.es) en relació amb el tractament de les seves dades personals o el bon exercici dels drets reconeguts per la normativa vigent.

Informació a tercers

Si l'usuari facilita informació relativa a tercers per contractar o consultar qualsevol dels nostres productes o serveis, ha d'haver informat prèviament aquestes persones sobre els termes i les condicions d’aquesta Política de Privadesa i, si s’escau, fins i tot haver obtingut el seu consentiment a propòsit d’aquest fet, informant-los de quina finalitat tenen les seves dades i com han d'exercir els seus drets legals.

Seguretat

TARGOBANK adopta les mesures tècniques i organitzatives per protegir les dades personals que són objecte de tractament i per garantir un grau de seguretat adequat i raonable en relació amb els perills que poden comportar el tractament i la naturalesa de les dades personals. Tanmateix, avui dia no és possible de garantir una seguretat absoluta en les comunicacions a internet. Així doncs, si els nostres usuaris s’assabenten de cap fet hipotètic o acció irregular en matèria de seguretat dels sistemes d'informació o dades personals (en qualsevol suport), es poden posar en contacte amb nosaltres emplenant el nostre formulari de comunicació d'incidents de seguretat de dades personals, que trobaran aquí.

Canvis en la Política de Privadesa

TARGOBANK es reserva el dret d'actualitzar en qualsevol moment el contingut d'aquesta política per adaptar-la a les noves circumstàncies comercials, normatives i tecnològiques que poden influir en el tractament de les dades personals dels usuaris durant la relació establerta.

Quan es fan aquestes actualitzacions, TARGOBANK aplica les mesures necessàries per comunicar-ne la nova versió als usuaris a través dels diversos canals de comunicació que fan servir aquestes entitats (pàgina web, servei de bancassegurances a distància, aplicació mòbil, correu electrònic, SMS, etc.), de manera que es garanteixi el seu dret d'informació pel que fa al tractament i a la protecció de les seves dades personals.

© TARGOBANK – Octubre 2023

Relació comercial

Política d'entrada en relació comercial TARGOBANK

TARGOBANK forma part integrant del grup econòmic d’ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (d’ara endavant, “grup ABANCA”), un dels líders del sector bancari a Espanya.

TARGOBANK ofereix als clients tant productes i serveis de banca i inversió, com d’assegurances i plans de pensions, en la condició d’operador de bancassegurances vinculat i comercialitzador de plans de pensions de de les companyies d’assegurances i societats gestores de plans de pensions amb què TARGOBANK manté acords de mediació i comercialització.

A més, fruit de la relació de col·laboració que mantenim amb terceres entitats que presten serveis, TARGOBANK vol facilitar als clients informació relativa a condicions avantatjoses en productes i serveis de tercers.

Així, si contractes un préstec per a l’adquisició d’un habitatge amb TARGOBANK, et podem oferir, de manera integrada i en condicions més avantatjoses, productes d´assegurança(com ara una assegurança de vida, llar) i de tercers col·laboradors (com poden ser els de mudances, alarma, telecomunicacions, etc.).

Amb la finalitat de poder facilitar-te tota aquesta informació de manera personalitzada, cal que coneguis aquesta política i ens donis el consentiment per dur a terme els tractaments de dades que detallem a continuació:

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

TARGOBANK S.A.U (d'ara endavant, TARGOBANK), amb domicili a c/ Ramírez de Arellano 29, 28043 Madrid, és el responsable del tractament de les dades personals que us demanem per començar la relació comercial i desenvolupar les finalitats de tractament que s'identifiquen tot seguit.

TARGOBANK ha nomenat un delegat de protecció de dades personals, amb qui es pot contactar per resoldre dubtes o qüestions relacionades amb el tractament i la protecció de les dades personals, com també amb les disposicions d’aquesta política, a la següent adreça de correu electrònic dpotbe@targobank.es.

ORIGEN I CATEGORIES DE DADES OBJECTE DE TRACTAMENT:

Per garantir l’inici de la relació comercial amb TARGOBANK, cal que ens facilitis una sèrie de dades identificatives i de contacte a través dels canals habilitats a l’efecte (canals digitals, presencials o telefònics). En cas que no s’aportin aquestes dades, no es podran desenvolupar les finalitats de tractament de les quals t’informem a continuació i no es podrà establir la relació comercial amb tu.

En els supòsits que la relació comercial amb tu comporti la contractació d’algun dels productes o serveis comercialitzats per TARGOBANK, et podrem sol·licitar dades personals addicionals per garantir la contractació esmentada com, per exemple, dades socioeconòmiques, dades professionals i detalls d’ocupació, característiques personals, circumstàncies socials, etc. Aquestes dades addicionals es tracten d’acord amb la política de protecció de dades personals de clients de TARGOBANK i, si escau, de les empreses del grup ABANCA.

Des de TARGOBANK et demanem que mantinguis les dades actualitzades degudament per garantir que en tot moment les dades que tractem siguin veraces, completes, exactes i actualitzades. Si les modifiques, ens ho has de comunicar sense dilació perquè estiguem al corrent de la teva situació actual.

LES FINALITATS DE TRACTAMENT ES FONAMENTEN EN:

TARGOBANK tracta les dades personals esmentades en l'apartat anterior per a les finalitats següents, en funció de la base legitimadora de cadascuna d'aquestes finalitats:

(i) EXECUCIÓ DEL CONTRACTE O APLICACIÓ DE MESURES PRECONTRACTUALS

Són els tractaments necessaris per garantir l'entrada en relació comercial i, si és el cas, per dur a terme la contractació de productes i serveis. Sobre la base d'aquesta legitimació, TARGOBANK pot fer-ne el tractament per a les finalitats següents:

 • Dur a terme el cens de les dades personals que ens heu facilitat en començar la relació comercial, donar d'alta el vostre expedient comercial en els sistemes d'informació que té TARGOBANK, assegurar els principals canals de contacte i de gestió de la relació comercial (correu electrònic i número de mòbil) i identificar les vostres preferències de contacte en relació amb els canals de comunicació que fa servir TARGOBANK (correu postal, telèfon fix, telèfon mòbil, correu electrònic i SMS).
 • Garantir la vostra identificació i atendre-us de manera personalitzada quan donem resposta a les sol·licituds d'informació que ens trameteu per qualsevol dels canals habilitats a aquest efecte (presencials, digitals i/o telefònics) en relació amb el catàleg de productes i serveis que comercialitza TARGOBANK.
 • Si escau, garantir que el procés de contractació de tots els productes bancaris, d'inversió i d'assegurances es fa correctament, i també de la resta de productes o serveis de natura diversa que ofereixen terceres empreses col·laboradores amb les quals TARGOBANK actua com a agent comercial, i que a cada moment formen part de la seva cartera de productes i/o serveis.
  Per portar a terme aquesta finalitat, TARGOBANK pot recollir informació addicional directament de tu o fins i tot de fonts externes, tal com s’especifica en la política de protecció de dades personals de clients de TARGOBANK, en la política de protecció de dades personals de les empreses asseguradores i gestores de plans de pensions amb les quals hi ha acords de mediació i comercialització i, si escau, en la política de protecció de dades personals de terceres empreses amb les quals hi hagi acords de col·laboració.

(ii) CONSENTIMENT

Són els tractaments per als quals TARGOBANK us demana un consentiment explícit, lliure i informat per aplicar-los. Us informem que podeu retirar aquest consentiment en qualsevol moment, seguint les instruccions de l'apartat relatiu a l'exercici de drets reconeguts per la normativa vigent, sense que això afecti la licitud dels tractaments basats en el consentiment abans de la seva retirada.

En virtut d’això anterior, i amb motiu de l'entrada en relació comercial amb vosaltres, TARGOBANK tractarà les vostres dades personals per fer accions publicitàries i comercials de classe diversa, tal com us expliquem tot seguit:

 • L’enviament per part de TARGOBANK d’informació comercial genèrica sobre productes i serveis propis, d’empreses del grup ABANCA i de terceres empreses col·laboradores que pertanyen als sectors d’activitat següents: financer (bancari, assegurances i inversió), sanitari i de salut, immobiliari, automoció, gran consum (seguretat, electrònica, informàtica, llar), oci, telecomunicacions i tecnologia, comerç electrònic, formació, educació i ocupació, consultoria i assessorament jurídic, estadístiques i enquestes, beneficis socials i organitzacions no governamentals. En el supòsit que hagis contractat alguns dels productes o serveis oferts o comercialitzats per TARGOBANK, l’enviament d’aquestes comunicacions comercials pot ser personalitzat d’acord amb les característiques del teu perfil comercial bàsic com a client d’alguna d’aquestes empreses (pots trobar informació addicional sobre les característiques d’aquest perfil comercial en les Polítiques de Protecció de Dades Personals de clients disponibles en tot moment a la nostra pàgina web.).
  Finalment, llevat que no ens indiqueu el contrari, heu de saber que aquestes comunicacions comercials es poden dur a terme per qualsevol mitjà de comunicació (correu postal, telèfon, etc.), incloent-hi la via electrònica, com ara correus electrònics, SMS, els MMS, trucades automatitzades, missatgeria instantània, xarxes socials i aplicacions mòbils.
 • La comunicació de les teves dades personals a les empreses del grup ABANCA amb negoci a Espanya, del qual TARGOBANK forma part i que pots consultar en tot moment a la pàgina web, com a les terceres empreses col·laboradores referides en el punt anterior per a cadascuna de les finalitats que es detallen a continuació:
  • Facilitar la contractació d’un producte o servei ofert per qualsevol de les empreses del grup ABANCA o per qualsevol empresa col·laboradora, quan l’hagis sol·licitat.
  • Que puguin enviar-te informació comercial genèrica sobre els productes i serveis que ofereixen les empreses del grup ABANCA o les empreses col·laboradores, a través de qualsevol mitjà de comunicació (correu postal, telèfon, etc.), fins i tot per mitjans electrònics, com ara el correu electrònic, l'SMS, l'MMS, les trucades automatitzades, la missatgeria instantània, les xarxes socials, les aplicacions mòbils, llevat que ens n’indiquis una altra cosa en relació amb les preferències de contracte per part d’aquestes empreses.
  • Compartir el perfil comercial bàsic i/o el perfil de risc que tinguis a TARGOBANK (pots trobar informació addicional sobre les característiques d’aquest perfil comercial bàsic a les polítiques de protecció de dades personals de clients disponibles en tot moment a la nostra pàgina web), sempre que arribis a contractar un producte o servei bancari o d’inversió ofert per TARGOBANK, perquè les empreses del grup ABANCA i les empreses col·laboradores puguin ajustar les comunicacions comercials sobre els seus productes i serveis als perfils comercials i de risc que tinguis TARGOBANK.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS:

En funció dels requisits de legitimitat especificats a l'apartat anterior, les vostres dades personals es poden comunicar als destinataris següents:

 • Empresas asseguradores i gestores de plans de pensions respecte de les quals TARGOBANK actua com a operador de bancassegurances vinculat i com a comercialitzador de plans de pensions, per a l’aplicació de les mesures precontractuals necessàries en cada moment, així com per garantir la contractació efectiva dels productes i serveis que ofereixen.
 • Empreses del grup ABANCA amb negoci a Espanya, les quals pots consultar en tot moment a la pàgina webi empreses col·laboradores, sempre que hagis demanat el consentiment per fer-ho, amb la finalitat de facilitar la contractació dels productes i serveis que ofereixen i perquè puguin enviar-te informació comercial genèrica o ajustada al teu perfil comercial de risc a TARGOBANK, sobre els seus productes i serveis i a través de qualsevol mitjà de comunicació, fins i tot els mitjans electrònics.
 • Terceres empreses proveïdores de serveis a TARGOBANK, quan calgui fer el tractament de les vostres dades personals per prestar-vos els serveis contractats.

CONSERVACIÓ DE LES VOSTRES DADES PERSONALS:

Es tractaran les dades personals per a les finalitats esmentades, mentre es mantingui la relació comercial establerta, és a dir, mentre no us oposeu explícitament als tractaments basats en l’interès legítim o no retireu el consentiment per als tractaments que l’exigeixen.

Un cop conclosa la relació comercial, es blocaran les vostres dades d'acord amb les disposicions de la normativa, la qual cosa implica que només estaran disponibles a petició de jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents durant els terminis de prescripció legals que hi són aplicables. Quan hagin transcorregut aquests terminis, les dades s’eliminaran de manera definitiva i confidencial.

Si amb motiu de la relació comercial establerta amb tu, decideixes contractar alguns dels productes comercialitzats per TARGOBANK, el tractament i conservació de les dades dependrà del que es disposa a la política de protecció de dades de clients de TARGOBANK, de las empresas del Grupo ABANCA y de las empresas asseguradores i gestores de plans de pensions amb les quals hi ha acords de mediació i comercialització, així com, si escau, en la política de protecció de dades pròpia de les terceres empreses col·laboradores.

TRANSFERÈNCIES INTERNACIONALS DE DADES:

TARGOBANK no té previst de comunicar les vostres dades personals fora de l'Espai Econòmic Europeu com a resultat de la relació establerta. En cas que, en el futur, es faci cap transferència internacional de les vostres dades personals, TARGOBANK us ha d’informar degudament de les seves característiques i ha d’adoptar les mesures convenients per aplicar les garanties jurídiques establertes en la normativa, amb la finalitat de garantir un grau de protecció i de seguretat adequat per protegir les vostres dades personals.

DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DATES:

La normativa vigent us permet d’exercir els drets que es detallen aquí sota per protegir les vostres dades personals en relació amb els tractaments esmentats:

 • Dret d’accés: permet a l'interessat d’adreçar-se al responsable del tractament per saber si tracta les seves dades personals o no i, en cas afirmatiu, obtenir-ne certa informació (finalitats del tractament, categories de dades processades, origen de les dades i termini de conservació previst).
 • Dret de rectificació: permet que l'interessat demani al responsable del tractament de modificar les dades personals quan són inexactes o no responen a la situació real de l'interessat, i també a completar-les quan són incompletes.
 • Dret d’oposició: permet a l'interessat d’oposar-se al tractament de les dades personals pel responsable quan: (i) es basa en l'interès legítim del responsable o (ii) té com a finalitat el màrqueting directe, incloent-hi en tots dos casos l'elaboració de perfils.
 • Dret de supressió: permet que l'interessat demani al responsable de suprimir les dades personals quan s’escauen certes circumstàncies, de manera que no es pot considerar un dret il·limitat.
 • Dret de portabilitat: permet a l'interessat de tenir més control sobre les seves dades personals, de manera que, quan el tractament es fa per mitjans automatitzats i es legitima sobre la base del consentiment o en el marc de l'execució d'un contracte, pugui demanar al responsable de rebre les dades personals en un format estructurat, d'ús habitual, de lectura mecànica i interoperable o de fer-ne la transmissió segura a un altre responsable del tractament.
 • Dret a la limitació del tractament: permet que l'interessat demani la limitació del tractament de les seves dades personals, tant si és per suspendre’n el tractament com perquè el responsable les conservi.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: permet que l'interessat demani al responsable de no ser objecte d'una decisió que es basi únicament en el tractament automatitzat de les seves dades, incloent-hi l'elaboració de perfils, amb efectes jurídics sobre ell, sempre que no sigui un tractament necessari per formalitzar cap contracte o que es basi en el consentiment explícit del mateix interessat.

Per exercir qualsevol d'aquests drets, heu d'enviar una comunicació escrita amb la referència "Protecció de Dades", especificant-hi de quina sol·licitud es tracta, i acompanyar-la d’una còpia del document nacional d'identitat o d’un document d’identificació anàleg (NIE, passaport, etc.). Per trametre la comunicació amb la sol·licitud d'exercici d'aquests drets, TARGOBANK posa a la vostra disposició els canals de comunicació següents:

 • Adreça postal: carrer Ramírez de Arellano, 29. Codi postal 28043 de Madrid.
 • Adreça de correu electrònic: dpotbe@targobank.es

Finalment, us informem que teniu dret de presentar qualsevol reclamació a l'Autoritat de Control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: c/ Jorge Juan, 6. 28001 Madrid www.aepd.es) en relació amb el tractament de les vostres dades personals o el bon exercici dels drets reconeguts per la normativa vigent.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:

TARGOBANK es reserva el dret d'actualitzar en qualsevol moment el contingut d'aquesta Política de Protecció de Dades per adaptar-la a les noves circumstàncies comercials, normatives i tecnològiques que poden influir en el tractament de les vostres dades personals durant la relació comercial establerta.

Quan es fan aquestes actualitzacions, TARGOBANK aplica les mesures necessàries per comunicar-vos-en la nova versió a través dels diversos canals de comunicació que fa servir i que permeten de demostrar la disponibilitat de la nova versió de la Política (pàgina web, servei de bancassegurances a distància, aplicació mòbil, correu electrònic, SMS, etc.), de manera que es garanteixi el vostre dret d'informació pel que fa al tractament i a la protecció de les vostres dades personals.

© TARGOBANK – Octubre 2023

TARGOBANK

Política de clients TARGOBANK

TARGOBANK S.A.U. (d'ara endavant TARGOBANK o el Banc) fa avinent, amb aquesta Política de protecció de dades personals (d'ara endavant la Política), la informació necessària en relació amb el tractament i la protecció de les dades personals dels interessats amb qui comença relacions contractuals de caràcter divers (clients, garants, autoritzats, apoderats, representants, etc.), la qual cosa significa que compleix el dret d'informació que la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals reconeix als interessats.

RESPONSABLE DEL TRACTAMENT:

TARGOBANK S.A.U., amb CIF A-79223707 i domicili social al carrer Ramírez de Arellano, 29, 28043 de Madrid, té la consideració de responsable del tractament, pel fet que és la persona jurídica que determina les finalitats i els mitjans del tractament amb relació a les dades personals dels interessats.

TARGOBANK ha nomenat un delegat de protecció de dades personals, amb qui es pot contactar per resoldre dubtes o qüestions relatives al tractament i la protecció de les dades personals, com també amb relació a les estipulacions de la Política de protecció, per mitjà d'aquesta adreça electrònica: dpotbe@targobank.es.

ORIGEN I CATEGORIES DE LES DADES OBJECTE DE TRACTAMENT:

Amb motiu de la formalització i el desenvolupament posterior de la relació contractual amb l'interessat, TARGOBANK obté les següents categories de dades personals de fonts d'índole diversa com les que s'enumeren tot seguit, d'acord, en tot cas, amb el principi de minimització de dades:

 • Dades identificatives i de contacte, característiques personals, circumstàncies socials, dades professionals i sobre la feina, informació comercial, econòmica, financera i d'assegurances, que s'obtenen directament de l'interessat durant el procés de contractació d'un producte o servei bancari o d'inversió comercialitzat per TARGOBANK o, si escau, en el desenvolupament de la relació contractual esmentada. Pel que fa a les dades demanades a l'interessat, cal que les proporcioni de manera obligatòria i, per tant, la contractació i la continuació de la relació contractual depenen de si se n'obtenen les dades.
 • Dades identificatives i de contacte, característiques personals, circumstàncies socials, dades professionals i sobre la feina, informació comercial, econòmica, financera i d'assegurances, dades de tercers directament vinculats amb l'interessat (com ara avaladors, beneficiaris, familiars, cònjuges, etc.), que s'obtenen durant el procés per contractar un producte o servei bancari o d'inversió comercialitzat per TARGOBANK o, si escau, en el desenvolupament de la relació contractual esmentada.
 • Dades de l'historial de contractació dels productes i serveis comercialitzats per TARGOBANK, dades de solvència patrimonial, de risc creditici, dades transaccionals relacionades amb els moviments de comptes, domiciliacions, pagaments amb targetes de crèdit o de dèbit o amb altres mitjans, dades perquè el client faci ús del servei de Banca-Assegurances a Distància, dades de navegació pel web, etc., que s'obtenen a fi de mantenir, desenvolupar i gestionar la relació contractual establerta amb l'interessat.
 • Dades identificatives i de contacte, característiques personals, circumstàncies socials, informació comercial, econòmica, financera i d'assegurances, que aconsegueix com a operador de bancassegurances vinculat a les companyies d’assegurances i societats gestores de plans de pensions amb les quals TARGOBANK manté acords de mediació i comercialització o en virtut del consentiment donat a les empreses del grup económico de ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (al que pertenece TARGOBANK).
 • Dades identificatives i de contacte, informació econòmica i financera i dades relatives a transaccions de béns i de serveis, que s'han obtingut d'altres entitats de crèdit espanyoles, de la Unió Europea o de tercers països equivalents per fer la identificació formal de l'interessat, verificar la titularitat dels comptes o per executar les transaccions bancàries.
 • Dades identificatives i de contacte, de transaccions de béns i de serveis, d'infraccions administratives, d'activitats fraudulentes, de solvència patrimonial, de risc creditici, de compliment o incompliment de les obligacions dineràries, que s'aconsegueixen de fonts externes com ara els sistemes d'informació creditícia (Asnef i Badexcug de crèdit), el fitxer de la Central d'Informació de Riscos del Banc de Espanya (CIRBE), el fitxer CONFIRMA per a la prevenció contra el frau, els prescriptors comercials i de negoci, les empreses que taxen immobles, els notaris, etc.
 • Dades identificatives i de contacte, de circumstàncies socials, d'infraccions administratives o d'informació comercial, econòmica i financera, que s'obtenen de registres i administracions públiques com, per exemple, entre d'altres, el Registre de la Propietat, el Registre Mercantil, el Cadastre, la Tresoreria General de la Seguretat Social o l'Agència Estatal de l'Administració Tributària.
 • Dades identificatives i de contacte, com també dades relacionades amb infraccions administratives, que s'aconsegueixen de fonts accessibles al públic com, per exemple, mitjans de comunicació social, llistes telefòniques, relació de persones que pertanyen a certs grups professionals, diaris i butlletins oficials, el cens promocional, etc.

LES FINALITATS DEL TRACTAMENT ES FONAMENTEN EN:

TARGOBANK fa el tractament de les dades personals identificades en l'apartat anterior per acomplir les finalitats enumerades en funció de la base legitimadora que correspon a cadascuna:

(i) EXECUCIÓ DEL CONTRACTE O ADOPCIÓ DE MESURES PRECONTRACTUALS:

Són les finalitats de tractament essencials per garantir el cicle de vida de la relació contractual pel que fa als productes bancaris i d'inversió que s'estableix entre l'interessat i el Banc (formalització, desenvolupament, execució i cancel·lació):

 • Per formalitzar, conservar, desenvolupar, complir i/o controlar la relació contractual, cal aconseguir les dades personals necessàries per estudiar si és viable la contractació, a banda de les que es demanen durant el procés de relació comercial amb TARGOBANK, directament de l'interessat o, si escau, de les fonts externes que s'han esmentat en l'apartat anterior. També poden fornir la informació terceres persones, quan hi hagin d'intervenir per formalitzar el contracte, com, per exemple, els garants, els autoritzats, els apoderats o els representants.
 • En cas que l'interessat demani de contractar productes bancaris de crèdit (comptes corrents, crèdit hipotecari, crèdit al consum, préstecs personals, targetes de crèdit, comptes de dipòsit a la vista, etc.), s'han d'analitzar les dades personals que facilita l'interessat, i també les que procuren fonts externes que han de tenir la legitimació oportuna (el CIRBE, els sistemes d'informació creditícia, etc.) per elaborar un perfil de risc (aplicant-hi tècniques d'avaluació de solvència o scoring i de qualificació o rating), que permeti de saber i de verificar el grau de solvència patrimonial de l'interessat, la seva capacitat per endeutar-se o per complir les obligacions dineràries i definir les condicions concretes d'aquests préstecs i crèdits abans de signar el contracte, o bé durant el desenvolupament i l'execució de la relació contractual. Si contracta cap producte de crèdit un interessat que ja té la consideració de client per a TARGOBANK, perquè ha contractat prèviament un producte o servei bancari o d'inversió, també es pot fer servir la informació derivada d'aquesta relació contractual vigent (perfil comercial) per completar-ne el perfil de risc.
 • Per garantir la seguretat en la relació contractual mitjançant mecanismes que permetin d'acreditar en tot moment les operacions que s'han sol·licitat (s'han de trametre pel mitjà que sigui les dades credencials d'accés al servei de Banca-Assegurances a Distància o a l'aplicació mòbil, protegir els canals de contacte diferents dels que havia facilitat l'interessat quan va començar la relació comercial amb TARGOBANK, obtenir les proves corresponents de signatura digital, dels registres electrònics d'operacions ordenades pel servei de Banca-Assegurances a Distància o per l'aplicació mòbil, dels enregistraments telefònics, de la conservació de documents, de la producció i tramesa de justificants i certificats pels diversos mitjans de comunicació, etc.).
 • A fi de complir els requisits administratius que corresponen a la gestió interna de TARGOBANK com, per exemple, garantir la signatura efectiva dels contractes (tant si s'hi fa una signatura manuscrita com si s'empren sistemes electrònics), digitalitzar els contractes signats i desats al sistema d'informació que s'ha habilitat amb aquesta finalitat, emplenar o actualitzar l'expedient de l'interessat als sistemes d'informació del Banc, identificant-hi els productes o serveis contractats, actualitzar l'historial comercial per determinar tots els contactes comercials del Banc amb l'interessat (tant si s'obtenen al llarg de campanyes comercials com si són contactes que han aconseguit els gestors comercials de la xarxa), etc.
 • Per enviar comunicacions no comercials relatives al desenvolupament de la relació contractual, com, per exemple, justificants i certificats d'operacions, confirmacions de cita amb el gestor personal, notificacions sobre descoberts en el compte, informació sobre la rendibilitat dels productes i sobre aspectes tributaris que inclouen productes bancaris o d'inversió contractats, alertes de seguretat, etc., per qualsevol dels mitjans de comunicació que empra el Banc (correu postal, telèfon, correu electrònic, SMS, servei de Banca-Assegurances a Distància, aplicació mòbil, etc.), a fi de garantir que l'interessat està al cas d'aquesta informació.
 • Per atendre totes les consultes informatives, operatives i de gestió que afecten la relació contractual vigent entre l'interessat i TARGOBANK. De la mateixa manera, per donar la resposta pertinent a totes les sol·licituds d'informació que l'interessat fa arribar a TARGOBANK sobre el catàleg de productes i serveis bancaris o d'inversió del Banc, sobre productes d'assegurances i plans de pensions en què ha intervingut TARGOBANK o de servei de terceres empreses que comercialitza TARGOBANK o que hi col·laboren.
 • A fi de gestionar degudament i d'acord amb la normativa vigent que s'hi ha d'aplicar, totes les reclamacions, incidents i litigis que puguin sorgir entre l'interessat i TARGOBANK com a conseqüència de la relació contractual que s'ha establert entre les parts, la qual cosa ha de garantir la defensa jurídica o administrativa adient del Banc en cas de reclamacions o litigis judicials o extrajudicials.
 • Per gestionar l'accés i garantir l'ús dels canals digitals que TARGOBANK posa a disposició de l'interessat (servei de Banca-Assegurances a Distància en la pàgina web del Banc i de l'aplicació mòbil), si s'han de fer accions mitjançant les funcionalitats que ofereixen aquests canals (per exemple, consultar si s'han fet contractes bancaris o d'inversió i contractes d'assegurances i de plans de pensions, fer operacions i transaccions i validar-les en ferm, informar-se de l'estat dels comptes i sobre la seva salut financera, contractar altres productes i serveis, demanar hora amb els gestors de la xarxa, etc.).
 • En cas d'incompliment de les obligacions dineràries assumides per l'interessat com a resultat de la relació contractual (impagaments, incidències o deutes), per tractar les dades personals a fi de recuperar el deute i garantir-ne el pagament, tant si és directament pel Banc com per mitjà de terceres empreses proveïdores de serveis de reclamació i de recuperació del deute que ha contractat TARGOBANK amb aquest efecte.
 • Per fer comunicacions informatives, amb qualsevol mitjà vàlid (correu postal, telèfon, etc.), incloent-hi també els mitjans electrònics (correu electrònic, SMS, MMS, aplicacions mòbils, etc.), quan es volen contractar o activar productes i serveis bancaris directament vinculats o continguts en els paquets de productes i serveis que ja ha contractat l'interessat (per exemple, per activar targetes de dèbit, contractar crèdits preconcedits, etc.).
 • Per dur a terme les accions convenients que han de garantir l'anul·lació de la relació contractual, tant si ho demana l'interessat com si ho decideix el Banc, d'acord, en tot cas, amb les disposicions contractuals i normatives que s'hi apliquen. Aquestes accions per anul·lar de manera efectiva la relació contractual poden comportar, entre altres aspectes, la liquidació d'interessos, la devolució o destrucció de targetes bancàries, la devolució de talonaris de xecs, l'abonament o devolució de saldos en el compte, etc. En el cas de serveis que toquen inversions, TARGOBANK tramita la seva sol·licitud i informa l'entitat gestora en qüestió sobre la normativa relativa als mercats d'instruments financers MIFID, i del seu trasllat a Espanya. Amb la finalitat de protegir les ordres de contractació i/o de dur a terme operacions, s'enregistraran les trucades, les converses de xats o qualsevol altra amb el mateix objectiu, independentment del canal emprat, durant el temps convenient d'acord amb la normativa vigent que s'hi aplica.

(ii) COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS LEGALS:

Són les finalitats de tractament que ha d'observar TARGOBANK per garantir el compliment de totes les obligacions legals i normatives que regulen el sector financer del qual forma part, si es volen evitar conseqüències operatives, administratives, judicials, econòmiques i reputacionals greus:

 • Com a entitat regulada i prestadora de serveis bancaris, TARGOBANK ha d'avaluar els riscos de solvència patrimonial i de crèdit dels interessats per prevenir els impagaments (la qual cosa implica elaborar el perfil de risc que s'ha esmentat en l'apartat anterior), i també adoptar mesures de seguretat per combatre el frau. En aquest sentit, el Banc ha de complir totes les obligacions de la normativa sobre ordenació bancària, entre les quals destaquen la Llei i el Reglament d'ordenació, supervisió i solvència de les entitats de crèdit, la Llei de mesures de reforma del sistema financer i la Circular del Banc de Espanya sobre transparència en els serveis bancaris i responsabilitat en la concessió de préstecs.
 • D'acord amb les disposicions de la Llei de reforma del sistema financer, cal declarar a la CIRBE el risc de crèdit que assumeix l'interessat, com també l'evolució en el temps d'aquest risc creditici, en virtut de la relació contractual establerta amb TARGOBANK. Igualment, si l'interessat té la condició d'empresari individual i el risc de crèdit s'ha assumit durant l'exercici de l'activitat empresarial, TARGOBANK ha de fer constar aquesta condició en la declaració de referència.
 • Com a subjecte obligat de la Llei de prevenció contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, TARGOBANK ha de fer un seguit de tractaments de dades personals dels interessats, com ara declarar cada mes al fitxer de titularitats financeres, del qual és responsable la Secretaria d'Economia i Suport a l'Empresa, si s'obre, anul·la o modifica cap compte corrent, d'estalvi, de valors o cap dipòsit a termini, identificar de manera fefaent l'interessat d'acord amb les mesures de diligència deguda (per exemple, mitjançant la confirmació formal de la seva identitat i la titularitat dels comptes a entitats de crèdit espanyoles, de la Unió Europea o de tercers països equivalents amb qui l'interessat hagi obert cap compte o pel servei de verificació de fonts d'ingressos que ofereix la Tresoreria General de la Seguretat Social, sempre que l'interessat hi doni el consentiment), analitzar les operacions amb les característiques que estipula la norma, a fi d'acceptar-ne o rebutjar-ne la viabilitat o, fins i tot, facilitar informació sobre certes operacions sospitoses a les autoritats nacionals i internacionals quan la normativa vigent ho exigeix.
 • TARGOBANK també té l'obligació de col·laborar amb l'Agència Estatal d'Administració Tributària (AEAT) facilitant-los tota la informació de transcendència tributària que ha de permetre de comprovar i saber els fets de rellevància fiscal (per exemple, la residència fiscal de l'interessat o les operacions que executa per mitjà dels serveis del Banc), i fer també les retencions fiscals oportunes quan sigui obligatori per complir les disposicions de la Llei general tributària i la normativa que la desenvolupa. Cal informar l'interessat que l'AEAT pot remetre a les autoritats tributàries competents d'altres països aquesta mateixa informació, d'acord amb la normativa d'intercanvi de la informació tributària.
 • En la mesura en què TARGOBANK ofereix productes i serveis d'inversió, té l'obligació de complir la normativa reguladora dels mercats d'instruments financers i del mercat de valors, en concret el text refós de la Llei del mercat de valors, el Reial decret sobre el règim jurídic de les empreses de serveis d'inversió i la normativa restant que la desenvolupa. Per observar les obligacions derivades d'aquestes normes legals, TARGOBANK ha de fer reports, entre altres aspectes, que tenen com a destinataris les administracions i organismes públics competents com, per exemple, la Comissió Nacional del Mercat de Valors, i executar i documentar els controls interns i les auditories de rigor en relació amb la prestació dels serveis d'inversió.
 • Ha de fer auditories de comptes anuals per complir les disposicions de la Llei de societats de capital i la Llei d'auditoria de comptes, cosa que pot implicar que els auditors contractats per TARGOBANK tractin les dades personals de l'interessat per fer les confirmacions corresponents sobre la informació que contenen els sistemes d'informació del Banc.
 • En qualitat d'operador de bancassegurances vinculat a les entitats asseguradores i comercialitzadores de plans de pensions de les companyies d’assegurances i societats gestores de plans de pensions amb les quals TARGOBANK manté acords de mediació i comercialització, TARGOBANK te l'obligació de dur a terme certs tractaments de dades personals segons estableix la normativa que regula la distribució d'assegurances, com, per exemple, reportar determinada informació a les autoritats de supervisió, i també fer controls interns i auditories sobre l'activitat de mediació per vendre assegurances i comercialitzar plans de pensions.
 • Ha de donar resposta a tots els requeriments, oficis, notificacions, reclamacions i peticions d'informació que TARGOBANK pugui rebre de jutges i tribunals, forces i cossos de seguretat de l'Estat, del Banc de Espanya i/o de qualsevol altra administració o organisme públic de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals connectades amb la seva activitat bancària general o la seva relació contractual amb un altre interessat.
 • Cal que s'encarregui de l'exercici dels drets reconeguts per la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals que els interessats adrecen al Banc, i també que atengui les consultes i/o reclamacions sobre el tractament de dades personals que l'interessat comunica directament al delegat de protecció de dades pel canal habilitat amb aquesta finalitat.
 • Al llarg de la relació contractual amb TARGOBANK, potser caldrà, en certes situacions, enregistrar la veu i/o la imatge de l'interessat com a conseqüència dels requeriments regulatoris, sigui per raons de prevenció contra el blanqueig de capitals o el finançament del terrorisme, sigui en casos en què s'ha d'aplicar la normativa sobre mercats d'instruments d'inversió. En aquestes situacions, sobre les quals hem d'informar l'interessat prèviament i expressament si s'escauen, desarem la conversa telefònica i/o el vídeo corresponent, amb el propòsit exclusiu de verificar la identitat de l'interessat, si cal per executar el contracte.

(iii) INTERÈS LEGÍTIM:

Són les finalitats de tractament que TARGOBANK vol dur a terme sempre que l'interessat no s'hi oposi; és una acció que es pot fer en qualsevol moment pels canals habilitats a l'efecte, tal com s'explica en l'apartat de Drets d'aquesta Política. TARGOBANK valora la finalitat que es persegueix per a cadascun d'aquests tractaments, amb l'objectiu de ponderar detalladament que aquest interès legítim no causa cap perjudici o molèstia desproporcionada a l'interessat i que preval sobre els seus drets i llibertats, en concret sobre el dret de protecció de les dades personals. Si voleu saber les conclusions d'aquesta anàlisi de ponderació de l'interès legítim, les podeu consultar, en tot moment, a https://www.tomamosimpulso.com/cat/particulars/proteccio-de-dades.html o bé demanar-ne informació addicional al delegat de protecció de dades de TARGOBANK a l'adreça: dpotbe@targobank.es.

En virtut d'això darrer, TARGOBANK pot fer els tractaments que s'enumeren tot seguit, i que es basen en l'interès legítim, tret que s'indiqui altrament:

 • Enviar butlletins electrònics amb continguts i notícies d'actualitat que us puguin interessar i comunicacions comercials amb informació genèrica o ajustada al perfil comercial bàsic de l'interessat, sobre productes i serveis propis de TARGOBANK que són idèntics o semblants als que s'han contractat, per qualsevol mitjà de comunicació possible (correu postal, telèfon, etc.), fins i tot per mitjans electrònics, com ara el correu electrònic, l'SMS, l'MMS, la missatgeria instantània, les xarxes socials o les aplicacions mòbils. Així mateix, pot fer accions de fidelització o de cortesia directament relacionades amb els productes i serveis contractats, pels canals de comunicació que s'han esmentat, entre els quals trobem els missatges de benvinguda o les felicitacions, la tramesa d'obsequis, els codis de descompte o promocionals o altres accions anàlogues. Tanmateix, l'interessat es pot oposar en tot moment que li enviïn informació publicitària i a les accions de fidelització, si ho comunica a l'adreça de correu dpotbe@targobank.es.
 • El Banc pot tractar totes les dades personals obtingudes per mantenir les relacions contractuals (dades transaccionals, dades de navegació de la pàgina web, de l'àrea privada de clients o de l'aplicació mòbil, dades de contractació, dades derivades del servei d'atenció al client, dades socioeconòmiques i sobre característiques personals, etc.) i fer un control de qualitat permanent dels productes i serveis i de l'activitat comercial, estudiant la informació anonimitzada i confegint estadístiques, previsions del comportament i conclusions, per corregir les possibles mancances i, en tot cas, millorar l'oferta de productes i serveis en general, a partir de les conclusions dels estudis duts a terme. El tractament, si escau, es du a terme aplicant tècniques d'anonimització, que consisteixen a eliminar totes les dades d'identificació de l'interessat i, també, a substituir les dades que en podrien revelar o fer deduir la identitat per altres dades genèriques que facin impossible aquesta identificació.
 • En cas d'incompliment de les obligacions dineràries assumides per l'interessat com a resultat de la relació contractual (impagaments, incidències o deutes), Targobank pot obtenir dades addicionals de l'interessat de fonts externes, tant si és directament del Banc com per mitjà de terceres empreses proveïdores de serveis de reclamació i de recuperació del deute, que es consideren necessàries i imprescindibles per cobrar el deute.
 • D'acord amb les obligacions de crèdit responsable assumides per TARGOBANK, TARGOBANK ha de comunicar les dades del deute dinerari, financer o de crèdit que l'interessat té amb el Banc a les entitats que gestionen els sistemes d'informació creditícia regulats legalment (Asnef i Badexcug). Es comunica aquesta informació quan el deute per impagament és cert, vençut i exigible, i si l'interessat no n'ha reclamat l'existència o quantitat per via administrativa, judicial o arbitral i no han transcorregut cinc anys de la data en què s'hauria d'haver liquidat el deute, d'ençà del venciment de l'obligació o del termini concret, si tingués un venciment periòdic.
 • Elaborar un perfil comercial bàsic de l'interessat després d'estudiar i analitzar les dades personals de què disposa el Banc en virtut de la relació contractual que s'ha establert entre les parts. A aquest efecte, TARGOBANK ha d'analitzar l'historial de productes o serveis contractats per l'interessat (tant directament amb el Banc, com si hi fa de mitjancer o els comercialitza), el perfil de risc de l'interessat quan hagi contractat cap producte financer o de crèdit, les dades relatives a les seves circumstàncies familiars, socials i professionals, la comparació de les dades sociodemogràfiques de l'interessat segons les característiques del seu context geogràfic (renda, categoria d'unitat familiar, classe d'activitats professionals o laborals, etc.), les dades de navegació a la pàgina web (en funció de si ha donat el consentiment per instal·lar-hi galetes), les dades per l'ús del servei de Banca-Assegurances a Distància o de l'aplicació mòbil i les dades transaccionals (domiciliacions, informació sobre l'ús de mitjans de pagament, etc.). L'objectiu d'elaborar el perfil comercial és que el Banc pugui oferir a l'interessat els productes i serveis que s'adapten al seu perfil comercial i, per tant, a les necessitats que pugui tenir a cada moment.
 • Fer enquestes de qualitat per saber l'opinió de l'interessat en relació amb la prolongació i desenvolupament de la relació contractual entre les parts, que incloguin la valoració per l'interessat de les característiques dels productes contractats, l'atenció i el servei prestat pels gestors de la xarxa comercial, els serveis oferts pel Banc mitjançant els canals digitals i/o presencials, etc. En conseqüència, aconseguir informació de primera mà de com l'interessat valora els productes i serveis que ofereix TARGOBANK per fer els canvis i/o millores que han de garantir més qualitat del servei, amb la voluntat de preservar la relació contractual. Es poden dur a terme les enquestes per canals telefònics i/o electrònics (per exemple, mitjançant l'espai VOC, que s'ha habilitat amb aquesta finalitat en el servei de Banca-Assegurances a Distància, o bé amb qüestionaris tramesos per correu electrònic), mentre hi hagi una relació contractual vigent entre les parts i, un cop s'acabi la relació, fins que la cancel·lació no sigui efectiva i l'interessat es pugui oposar, en qualsevol moment, al tractament de les dades personals d'acord amb les instruccions que figuren en l'apartat sobre l'exercici de drets d'aquesta Política.
 • Garantir la continuïtat del negoci del Banc, un fet que pot implicar el tractament de les dades personals de l'interessat per organitzar i desenvolupar operacions mercantils d'índole diversa com, per exemple, una venda o una cessió de cartera, les fusions, les escissions, les transformacions societàries, etc.
 • Prevenir el frau quan se signa un contracte o mentre es desenvolupa la relació contractual, mitjançant accions com les següents:
  • Correlació d’esdeveniments (de pagament, ús del compte corrent…) amb l’objectiu de detectar comportaments sospitosos, irreals o que s’allunyin del comportament habitual del client com, per exemple, fer diverses compres simultànies o gairebé simultànies des d’ubicacions allunyades geogràficament.
  • La consulta i la comunicació de dades personals al fitxer Confirma, que permet a TARGOBANK comparar sol·licituds i operacions registrades en aquest fitxer per part de les entitats participants per detectar possibles fraus en la contractació (suplantació d’identitat, robatori de credencials d’accés al servei de bancassegurances a distància o a l’aplicació mòbil de TARGOBANK, transferències il·legals, transaccions fraudulentes amb targetes de dèbit o crèdit, etc.). Aquesta finalitat permet la valoració de la probabilitat de frau de la sol·licitud i cobreix l’interès legítim dels corresponsables del tractament de prevenir el frau per evitar possibles conseqüències econòmiques negatives i incompliments legals eventuals per part dels sol·licitants. La consulta del fitxer Confirma resulta idònia per al fi que es persegueix, i proporcional en relació amb el benefici obtingut pels corresponsables del tractament i l’impacte en la privacitat dels sol·licitants. Així mateix, el tractament de dades s’emmarca en les expectatives raonables dels interessats en tractar-se d’una pràctica comuna i produir-se en el marc d’una sol·licitud de contractació o durant la relació. Per evitar perjudicis i conseqüències negatives per als sol·licitants, s’han adoptat mesures tècniques i organitzatives per reforçar la confidencialitat i la seguretat d’aquesta informació. El termini màxim de conservació de les dades al fitxer Confirma és de cinc anys.
  • Comprovació de l’autenticitat dels documents aportats per l’interessat a través, p. ex., de comparar el codi CSV (codi segur de verificació), el codi CEA (codi electrònic d’autenticitat) o similar i/o la comprovació de les mesures de seguretat físiques o electròniques inherents al document.
  • En cas de detectar un indici de frau, TARGOBANK pot bloquejar temporalment l’operació -de conformitat amb el que es disposa en els termes i les condicions associades al servei contractat- i adoptar les mesures oportunes per comprovar l’autenticitat de l’operació inicialment sospitosa.

(iv) CONSENTIMENT:

Són els tractaments per als qual TARGOBANK demana autorització:

 • Consultar el servei de verificació de fonts d'ingressos (SVFI) que ofereix la Tresoreria General de la Seguretat Social a les entitats financeres en virtut del conveni administratiu, tal com es disposa en la Llei de règim del sector públic, amb la finalitat de comprovar la veracitat de la informació aconseguida per TARGOBANK, quan es formalitza la relació contractual, respecte de la naturalesa de l'activitat professional o empresarial que ha comunicat l'interessat. Amb aquest consentiment, TARGOBANK disposa d'una font de verificació addicional per aplicar les mesures de diligència degudes que exigeix la Llei de prevenció contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.

DESTINATARIS DE LES DADES PERSONALS:

Tal com estipulen els requisits de legitimitat que s'han especificat en l'apartat anterior, es poden comunicar les dades personals de l'interessat als destinataris següents:

(i) EXECUCIÓ DEL CONTRACTE O ADOPCIÓ DE MESURES PRECONTRACTUALS:

 • A les empreses asseguradores i gestores de plans de pensions amb les quals TARGOBANK actua com a operador de bancassegurances vinculat i com a comercialitzador de plans de pensions, per aplicar les mesures precontractuals que calen a cada moment, i també per garantir la contractació efectiva dels productes i serveis oferts per aquestes empreses.
 • A Crédit Mutuel Asset Management, com a entitat gestora dels fons d'inversió del Grup Crédit Mutuel Alliance Fédérale, com també a altres entitats gestores de fons d'inversió que, encara que no pertanyin al Grup, tinguin acords de comercialització dels productes amb TARGOBANK. La comunicació de les dades a les entitats gestores de fons d'inversió té com a objectiu garantir la contractació dels productes que les darreres ofereixen, i també que la relació contractual establerta entre l'interessat i l'entitat es desenvolupa com cal(gestió d'operacions de subscripció o de reembossament, gestió d'operacions de traspàs, etc.).
 • A terceres entitats que són contrapart de les operacions ordenades des dels seus comptes amb TARGOBANK o si es fan domiciliacions automàtiques sobre aquests comptes.
 • A terceres entitats que proveeixen serveis a TARGOBANK o amb les quals hi ha acords de col·laboració, quan intervenen per força en els processos de formalització i desenvolupament de la relació contractual amb l'interessat. Es tracta, principalment, d'empreses de serveis tecnològics, serveis de seguretat, serveis legals, serveis de taxació, serveis de reclamació de deutes, etc. Aquestes empreses només tenen accés a la informació personal que estrictament necessiten per prestar aquests serveis; a banda d'això, el contracte de serveis estableix el deure de confidencialitat i el mateix grau de protecció de les dades personals que ofereix TARGOBANK a l'interessat. És possible que uns quants d'aquests proveïdors (per exemple, els proveïdors de serveis tecnològics) tinguin la seu als Estats Units d'Amèrica, o a altres països de fora de l'Espai Econòmic Europeu; en aquests casos, el Banc aplica totes les garanties imprescindibles i escaients per protegir les dades personals de l'interessat.

(ii) COMPLIMENT DE LES OBLIGACIONS LEGALS:

Amb caràcter general, aquestes comunicacions de dades personals tenen com a finalitat complir les obligacions legals que corresponen a TARGOBANK com a entitat bancària, com també respondre de possibles requeriments fets per autoritats públiques de diversos àmbits, tant si són puntuals com rutinàries, i observar l'obligació legal de col·laborar-hi. Es trameten a:

 • El fitxer de titularitats financeres, que és responsabilitat de la Secretaria d'Economia i Suport a l'Empresa, en compliment de la normativa de prevenció contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme.
 • A l'Agència Estatal d'Administració Tributària, per fer-li avinent tots els fets de rellevància fiscal que es deriven de les relacions contractuals entre TARGOBANK i l'interessat.
 • A la Comissió Nacional del Mercat de Valors, facilitant-los tota la informació exigida per la normativa reguladora dels mercats d'instruments financers i del mercat de valors.
 • A la Central de Riscos del Banc d'Espanya (CIRBE), a qui es comunica el risc de crèdit assumit per l'interessat quan contracta certs productes financers o de crèdit.
 • A la Direcció General d'Assegurances i de Fons de Pensions, en compliment de la normativa vigent sobre distribució d'assegurances, en els casos en què TARGOBANK actua com a operador de bancassegurances vinculat i com a comercialitzador de plans de pensions de les companyies d’assegurances i societats gestores de plans de pensions amb les quals TARGOBANK manté acords de mediació i comercialització.
 • Als jutges i tribunals, a les forces i cossos de seguretat de l'Estat, al Banc d'Espanya i/o a qualsevol altra administració o organisme públic de l'Estat, de les comunitats autònomes o de les entitats locals, per respondre als requeriments, oficis, notificacions, reclamacions i peticions d'informació que trameten a TARGOBANK.
 • A terceres entitats que proveeixen serveis a TARGOBANK o que hi tenen acords de col·laboració, quan intervenen en els processos d'observació de les obligacions legals de TARGOBANK. Es tracta principalment, d'empreses de serveis d'auditoria, serveis legals, serveis d'assessorament, etc.

(iii) INTERÈS LEGÍTIM:

 • A terceres entitats que són contrapart en les operacions societàries d'índole diversa, quan intervé TARGOBANK per garantir la continuïtat del negoci del Banc.
 • Als sistemes d'informació creditícia a què està adherit TARGOBANK (Asnef o Badexcug), quan no s'observen les obligacions dineràries assumides per l'interessat i es compleixen els requisits normatius sobre el deute per fer aquesta comunicació.
 • A les entitats adherides al reglament del fitxer Confirma que en el seu àmbit d’activitat poden ser objecte de frau en la contractació i que actuen com a corresponsables del tractament, així com a l’encarregat del tractament d’aquest fitxer que és Confirma Sistemas de Información, S.L., amb domicili a l’av. de la Industria, 18, Tres Cantos (28760) de Madrid per a la prevenció del frau. La llista d’entitats que actualment estan adherides al reglament del fitxer Confirma es pot consultar en tot moment a la pàgina web www.confirmasistemas.es. No està previst que aquesta comunicació de dades comporti una transferència internacional de dades a un tercer país o organització internacional.
 • A terceres entitats que són contrapart d'operacions societàries o mercantils en què participa el Banc.
 • A les entitats del grup econòmic d’ABANCA Corporación Bancaria, S.A. (al qual pertany TARGOBANK), que es poden consultar a tothora en aquest enllaç , per respondre a les necessitats de direcció, coordinació, supervisió i gestió centralitzada de l'organització, l'estructuració i l'aprofitament dels recursos administratius i informàtics de la corporació.

CONSERVACIÓ DE LES DADES PERSONALS:

Es tracten les dades personals de l'interessat per a les finalitats esmentades, sempre que hi hagi una base legitimadora; és a dir, mentre es mantingui la relació contractual amb TARGOBANK, i llevat que l'interessat no s'oposi explícitament als tractaments basats en l'interès legítim o no retiri el consentiment donat per als tractaments que l'exigeixen.

Quan TARGOBANK no disposa de legitimació per fer-ne el tractament, es bloquen les dades personals de l'interessat tal com es disposa en la normativa, cosa que implica que no estaran disponibles tret que ho demanin jutges i tribunals, el Ministeri Fiscal o les administracions públiques competents durant els terminis de prescripció legals que s'hi apliquen (per regla general deu anys, un cop s'han extingit les obligacions derivades dels contractes, d'acord amb la normativa de prevenció contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme; i fins a vint anys, segons la norma hipotecària). Quan han transcorregut aquests terminis, s'eliminen les dades de manera definitiva i confidencial.

DRETS EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ DE DADES:

La normativa vigent us permet d'exercir els drets que enumerem tot seguit per protegir les dades personals dels tractaments esmentats:

 • Dret d'accés: permet a l'interessat d'adreçar-se al responsable del tractament per saber si en gestiona les dades o no i, si escau, per obtenir-ne certa informació que s'hi relaciona (finalitats del tractament, categories de les dades tractades, origen de les dades i termini previst per conservar-les).
 • Dret de rectificació: permet a l'interessat de demanar al responsable del tractament que modifiqui les seves dades personals, quan són inexactes o no responen a la situació real de l'interessat, o que les completi si tenen mancances.
 • Dret d'oposició: permet a l'interessat d'oposar-se a deixar que el responsable faci el tractament de les dades personals quan: (i) es fonamenti en l'interès legítim del responsable o (ii) tingui com a finalitat el màrqueting directe, incloent-hi, en tots dos casos, l'elaboració de perfils.
 • Dret a revocar el consentiment: permet a l’interessat retirar el seu consentiment en qualsevol moment i impedir que, des de la retirada, es duguin a terme les activitats de tractament que s’hi basaven.
 • Dret de supressió: permet a l'interessat de demanar al responsable que suprimeixi les seves dades personals, quan hi concorren certes circumstàncies i, per tant, no es pot considerar un dret il·limitat.
 • Dret de portabilitat: permet a l'interessat de tenir més control sobre les dades personals, de manera que, quan se'n fa el tractament per mitjans automatitzats i es legitima amb el consentiment o en el marc de l'execució d'un contracte, pot demanar al responsable de rebre les dades personals en un format estructurat, d'ús comú, de lectura mecànica i interoperable o de transmetre-les per un sistema segur a un altre responsable del tractament.
 • Dret a la limitació del tractament: permet a l'interessat de demanar que es limiti el tractament de les seves dades personals, tant si és per suspendre'n el tractament com si s'opta perquè el responsable les conservi.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades: permet a l'interessat de demanar al responsable que no el converteixi en objecte d'una decisió basada únicament en el tractament automatitzat de les dades, incloent-hi l'elaboració de perfils, si això té efectes jurídics sobre ell, a condició que no calgui fer-ne el tractament per formalitzar un contracte o no tingui com a base el consentiment explícit del mateix interessat.

Per exercir cap d'aquests drets, cal enviar una comunicació escrita amb la referència "Protecció de dades", identificant-te degudament i que especifiqui de quina mena de sol·licitud es tracta. Únicament es demanarà que es faciliti una còpia del document nacional d'identitat o d'un document acreditatiu anàleg (NIE, passaport, etc.) en cas que TARGOBANK necessiti verificar la teva identitat inequívocament Per trametre la comunicació amb la sol·licitud d'exercici de drets, TARGOBANK posa a la teva disposició els canals de comunicació següents:

 • Adreça postal: carrer Ramírez de Arellano, 29. Codi postal 28043 de Madrid.
 • Adreça de correu electrònic: dpotbe@targobank.es

Addicionalment, us informem que teniu dret a presentar qualsevol reclamació a l'autoritat de control (Agència Espanyola de Protecció de Dades: c/ Jorge Juan, 6. 28001 de Madrid www.aepd.es) relacionada amb el tractament de les vostres dades personals o el bon exercici dels drets reconeguts per la normativa vigent.

Finalment, en relació amb la comunicació de les teves dades personals al fitxer Confirma, pots exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, a no ser objecte de decisions automatitzades individuals amb efectes jurídics, i de portabilitat, adreçant-te al domicili de l’encarregat del tractament, Confirma Sistemas de Información, S.L., a l’av. de la Industria, 18, Tres Cantos (28760) de Madrid. Així mateix, Confirma Sistemas de Información, S.L. ha nomenat un delegat de protecció de dades amb el qual podràs contactar a través del correu electrònic dpo@confirmasistemas.es, per a les sol·licituds en matèria de privacitat relacionades amb el fitxer Confirma.

CANVIS EN LA POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS:

Aquesta política no substitueix, sinó que completa les altres polítiques o textos informatius que, en matèria de protecció de dades personals, TARGOBANK hagi pogut facilitar al client en un moment previ a la contractació (p. ex., en el moment de començar la relació comercial), ni comporta la revocació dels consentiments que l’interessat hagi pogut prestar, llevat que ho sol·liciti expressament a través del procediment detallat en l’apartat “Drets en matèria de protecció de dades”.

TARGOBANK es reserva el dret d'actualitzar en qualsevol moment el contingut de la Política de protecció de dades personals per adaptar-la a les noves circumstàncies comercials, normatives i tecnològiques que poden influir en el tractament de les vostres dades personals durant la relació comercial establerta.

Quan es duguin a terme aquestes actualitzacions, TARGOBANK haurà d'adoptar les mesures necessàries per notificar la nova versió de la Política servint-se dels diversos canals de comunicació usuals de TARGOBANK que permeten de demostrar la disponibilitat de la nova versió de la Política (pàgina web, servei de Banca-Assegurances a Distància, aplicació mòbil, correu electrònic, SMS, etc.), amb la qual cosa us garanteix el dret de tenir informació sobre el tractament i la protecció de les vostres dades personals.

© TARGOBANK – Octubre 2023